رویداد بین المللی مهارتی مدیران و کارآفرینان در تراز جهانی